Narón Turismo

Portal web de información turística sobre o Concello de Narón.

Nota legal


Galego > Nota legal

Lei 34/2002, de 11 de Xullo, de SSICE:

En cumprimento do artigo 10, sección 1ª, capitulo II, informamos achega da titularidade do portal web:O dominio turnaron.es e o portal web asociado ao mesmo, son propiedade da firma comercial Eventi coa que Victor M. Caneiro Pato exerce a súa actividade profesional, sendo o domicilio fiscal a Rúa Río Castro, nº 2, edificio 2000, local 7, de *Narón, 15570 A Coruña. Establécese como canle electrónica de comunicación a dirección email turismo(at)turnaron(dot)es

Tendo en conta a dirección fiscal, infórmase que a prestación de servizos realízase no territorio español (Art. 2, Capítulo *II da *LSSICE)

 

Protección de contidos, amparo de enlaces webs e dereitos de copyright:

A maioría dos textos contidos no portal web turnaron.es foron elaborados por Eventi. Permítese a copia e distribución dos mesmos, sempre que se siga procedemento de reciprocidade; isto é, cítese a fonte e a dirección url (http://www.turnaron.es) da mesma.

 As imaxes que ilustran este sitio web son propiedade de Eventi, ou ben foron cedidas polo seu propietario, ou ben foron obtidas de listas públicas ou *directorios de libre distribución de Internet nos que non se informa se sobre elas existen dereitos de propiedade.

 Tendo en conta que non existe forma legal feacente de acreditar a titularidade de devanditas imaxes, se algunha persoa ou entidade considera que son da súa propiedade, ou son titulares dos seus dereitos de propiedade e/ou explotación, pode poñerse en contacto connosco servíndose dos datos de contacto que figuran nesta web.

Se se acredita de forma documental inequívoca a titularidade, Eventi procederá a retirar ou substituír as imaxes obxecto de reclamación. Eventi non se fará responsable de indemnización algunha ao lexítimo titular das imaxes desde a súa publicación e ata o momento da reclamación e comprobación do titular das mesmas, ao non ser posible -como xa se mencionou- tal verificación con anterioridade á reclamación. (Art 17, sección 2ª, Capítulo II da LSSICE).

Desde Eventi, pedimos desculpas aos lexítimos propietarios dos dereitos das imaxes se estas, malia ser facilitadas polo noso cliente ou obtidas de listas ou coleccións gratuitas, permaneceron expostas na rede Internet.

En canto a enlácelos externos, comprobouse que na información legal dos sitios de destino non se especificaba esplícitamente prohibición algunha de enlace no momento da súa publicación en turnaron.es, e, xa que logo, non supoñen un acto ilícito, tal e como se especifica no Art 17, sección 2ª, Capítulo II da LSSICE. A este respecto, cabo sinalar que existe xurisprudencia documentada.

En referenza aos marcos internos (iframes) que inclúen contidos doutros sitios web, solicitouse autorización aos seus lexítimos propietarios, obtendo autorización positiva por escrito.

Modificación, veracidade e responsabilidade sobre os contidos:

Turnaron.es resérvase o dereito a efectuar cantas modificacións sexan precisas no contido do website, sen previo aviso. A información mostrada no web é únicamente orientativa e non terá efectos vinculantes.

Turnaron.es non se responsabiliza do uso que vostede poida facer da información e materiais dispoñibles na web, así como tampouco da veracidade ou exactitude dos mesmos.

 

Conforme á Lei Orgánica 15/1999 sobre protección de datos de carácter persoal, informamos ao usuario:

- Para o caso de que un usuario envíe un formulario, correo electrónico, curriculum ou calquera outro arquivo de datos, informámoslle da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal titularidade de turnaron.es, onde será gardada esta información.

- Turnaron.es comprométese ao cumprimento da obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e adoptará, a estes efectos, as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento dos imprevistos da tecnoloxía.

- O usuario acepta que os datos persoais aportados a turnaron.es sexan incorporados a un ficheiro automatizado cuxa titularidade corresponde a turnaron.es coa finalidade de facilitar a xestión da súa relación co mesmo e prestación dos servizos relacionados coa actividade de Eventi, así como para manterlle informado, ben por correo electrónico, ben de calquera outro modo que turnaron.es considere, de novidades, produtos ou servizos relacionados con turnaron.es ou con terceiras empresas colaboradoras.

- No caso de comunicacións comerciais a través de correo electrónico ou medio equivalente o usuario presta o seu consentimento expreso para o envío de publicidade a través de dito medio.

- O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose turnaron.es o dereito a excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilite datos falsos, sen prexuízo de las demais accións que procedan en Dereito.

- Turnaron.es resérvase o dereito de responder ao remitente de calquera tipo de comunicación. Así mesmo, resérvase o dereito a destruír de forma segura as mensaxes que sexan rexeitados, non véndose obrigado en ningún caso a súa devolución.

 

- Para rematar infórmase ao usuario de que en calquera momento pode facer uso dos dereitos que lle asisten, de acceso, modificación, oposición e cancelación, que poderá exercitar mediante comunicación feacente acompañada da acreditación legal pertinente (fotocopia DNI, CIF ...) ao domicilio de Eventi ou por correo electrónico; datos que figuran na páxina de Contacto deste website.

 

Este documento foi elaborado pola *asesoría xurídica de *Eventi para o sitio *web *turnaron.é, quedando *expresamente prohibida a súa copia, distribución e/ou alteración.